Erreklamazioak

 

Joko Antolaketarako Zuzendaritza Nagusia (JAZN, gaztelaniaz DGOJ) parte-hartzaileek estatuko joko-operadoreen aurrean egiten dituzten erreklamazioez arduratzen da.

Aldez aurretik, Espainian gaitutako online joko-operadoreekin erregistratutako erabiltzaileek eskubidea dute operadorearen bezeroarentzako arreta zerbitzura jotzeko, kexa edo erreklamazio baten bitartez, operadorearen erabakiei eta honen justifikazioei buruz azalpenak jasotzeko (hartutako neurria, irismena, arrazoiak eta operadoreak neurria hartzeko oinarritzat hartu duen kontratu-klausula, etab.), eta egoki iruditzen zaiona eskatzeko. Jasotzen duen erantzunarekin ados ez balego edo hilabete bateko epean erantzunik jasoko ez balu, operadorearen aurkako erreklamazio bat aurkezteko aukera dauka JAZNren aurrean.

Zer da erreklamazio bat? Orriaren hasierara itzuliko da

Jokalariak JAZNri zuzentzen dion jakinarazpen bat da, erabiltzaile den joko-operadore gaitu batekin gatazka edo desadostasun bat dagoelako. Bertan erreklamazioa sortzen duten egitateak salatzen ditu eta konponbide bat eskatzen du.

Nork eta zergatik aurkez dezake erreklamazio bat? Orriaren hasierara itzuliko da

Estatuko online jokoetan eta/edo loteriatan parte hartzen duen edonork aurkez dezake erreklamazio bat JAZNren aurrean estatuko joko-operadore gaituen ekintzek edo ez-egiteek bere interesen aurka egiten badute.

Zeintzuk dira estatuko “joko-operadore gaituak”? JAZNren eskutik joko-jarduerak burutzeko lizentzia edo baimena lortu duten pertsona edo erakundeak, eta loteria-jarduerak burutzeko Legeak ezarri dituenak, jarduerek estatuko garapen eta merkaturatzea dutelarik.

Gogoan izan joko-operadore gaituak egiaztatu ditzakezula JAZNren webgunearen bitartez, eta erabilitako online joko-operadoreak "Joko seguru" identifikatzailea duela frogatzeko aukera ere baduzula. Joko seguru marka JAZNk sortu zuen eta joko-jarduerak garatzeko JAZNk emandako estatuko lizentzia bat duten operadoreek soilik erabil dezakete eta Zuzendaritza Nagusi honek jokoa arautu, ikuskatu eta kontrolatzen duenaren bermea da, eta ziurtatzen du jokoa justua dela, operadore legalak fidagarriak direla, eta Estatuko joko-legegintzak ezartzen dituen kaudimen-, seriostasun- eta kontrol-baldintza guztiak betetzen direla, kasu honetan maiatzaren 27ko 13/2011 Legea eta bere araudiaren garapenak.

Honako kasuak EZ dira erreklamaziorako arrazoi JAZNren aurrean:

 • Hertsiki kontratu-izaerako gaiak.- Kontratuaren bitartez parte-hartzailea eta operadore gaitua lotzen dituen harremana pribatua da, beraz, haien artean sortutako liskar edo gatazkak jurisdikzio zibilaren epaitegi eta auzitegien menpe egongo dira.
 • “Legez kanpoko jokoa”.- Legea betetzen ez duen jokoa da, bai “.com” domeinu bat erabiltzen duten enpresek garatzen dutelako, bai Espainian dagokion lizentzia edo baimena lortu ez duen enpresa batek garatzen duelako (jarduera hau debekatuta dago, legez kanpoko jokotzat hartzen da eta, beraz, salaketa jasan dezake).
 • “Aurrez aurreko jokoa”.- Aurrez aurreko jokoetan (establezimendu edo areto fisikoetan egiten direnak, hala nola, kasino, bingo-areto, apustu-areto, etab.) sortzen diren gatazkak, horien kontrola eta ikuskatzea Autonomia Erkidegoei baitagokie.
 • ONCEk garatutako loteria jokoak, izan ere, ONCEren erreserbapeko joko-jardueraren kontrola Protektoratuaren Kontseiluak burutuko du.

Nola aurkeztu erreklamazio bat Orriaren hasierara itzuliko da

Erreklamazio bat egiteko, idazki bat aurkeztu behar da, eta idazkiak honakoa jaso behar du:

 1. Erreklamatzen duen pertsonaren identifikazioa: izen-abizenak, Nortasun Agiri Nazionala edo identifikazio-dokumentu baliokidea.  Jakinarazpenetarako lehentasunezko euskarria edo tokiaren identifikazioa.
 2. Euskarri elektronikoaren identifikazioa edo, horren ezean, jakinarazpenak jasotzeko toki fisikoa.
 3. Erreklamazio eskaera argi zehazten duten egitate, arrazoi eta eskakizuna.
 4. Tokia eta data
 5. Eskatzailearen sinadura edo edozein bideren bitartez aitortutako bere nahiaren benetakotasunaren ziurtapena.
 6. Zer erakunde, zentro edo unitate administratibori zuzentzen zaion (JAZN)
 7. Ustezko arduradunen identifikazioa (joko-operadore gaitua)
 8. Erreklamazioaren arrazoi diren egitateak ezagutzea ahalbidetzen duten dokumentu guztiak edo edozein erako froga edo aztarna (adibidez, operadorearengandik jasotako informazioa, joko-historiaren kaptura edo pantaila-argazkiak, mezu elektronikoak, etab.).
 9. Operadoreari, bere arreta eta kexa eta erreklamazioen ebazpenerako sistemaren bidez, aurretik erreklamatu izanaren frogagiria erantsi eta, hala balego, operadorearengandik jasotako erantzuna.

Erreklamazioa aurkezteko bi bide daude:

 1. Formatu elektronikoz, JAZNren egoitza elektronikoaren bitartez, Jokoen arloko erreklamazioak inprimakia erabiliz. Kasu horretan, NAN elektronikoa edo aitortutako autoritate ziurtagiri-emaile batek igorritako ziurtagiri elektronikoa behar da erreklamazioa online erregistratzeko (https://sede.ordenacionjuego.gob.es/es/registro-solicitudes estekan eskaeren erregistro elektronikoari buruzko informazio guztia ikus dezakezu, baita ziurtagiri digital bat lortzekoa ere).
 2. Paperean, sinatutako idazki baten bitartez, erregistro administratibo batetara bertaratuta aurkeztuko dena edo Correos-en bulegoetan, JAZNri zuzenduta (C/ Atocha nº 3. 28012 Madril). Idazkia formatu librean aurkeztu ahalko da edo Jokoen arloko erreklamazioak inprimakia inprimatu eta bete eta sinatu ondoren aurkeztu.

Erreklamazioaren izapidea Administrazioaren esku Orriaren hasierara itzuliko da

Joko Antolaketarako Zuzendaritza Nagusiak erreklamazioa jaso eta erregistratu ondoren, izapideak honela jarraituko du:

 • Jokalariak aurkeztutako erreklamazioa JAZNk, haren eskumenen barruan, ebatziko du bi hilabeteko epean, eta operadoreari bidaliko dio, dagozkion ekintzak eta hobekuntzak burutu ditzan, joko-operadorearen bezeroarentzako arreta eta kexa eta erreklamazioen ebazpenerako sistemari dagozkionak barne.
 • Erreklamazio idazkian azaldutako egitateengatik joko gaietan arau-hauste aztarnak ondorioztatzen badira, JAZNk interesdunaren erreklamazioa salaketa gisa birkalifikatuko du, espedientea ikuskatze eta kontrol zerbitzuei bidaliz, bidezko ikerketak burutu ditzaten eta, hala badagokio, espediente-berreslea has dezaten.
 • JAZNk ez du eskumenik egitateak edo jarduerak kontratu-klausulen ez-betetzeei badagozkie, edo aurrekotik eratorritako erreklamazioak ebazteko  ezta kalte-galeren ondoriozko konpentsazio bat nahi denean, edo abusuzko klausulen baliogabetasun-aitorpen bat. Kasu horietan, jokalariak honako aukerak ditu:
  • Jurisdikzio zibilaren epaitegi eta auzitegietara jo. Prozedura Zibilaren Legean eta bat datozenen legeetan ezarritakoaren arabera, bide ezberdinak daude zorren erreklamazio judiziala egiteko, eta, erreklamazioak zenbateko jakin bat gainditzen ez duen zenbait kasutan, erreklamazio judiziala interesdun partikularrak zuzenean egin dezake, abokatu edo prokuradore baten laguntzaren beharrik gabe (adibidez, prozesu monitorioa edo zenbateko zehatz baterainoko hitzezko judizioak).
  • Operadoreek atxiki ditzaketen liskarretarako judizioz kanpoko ebazpenetarako borondatezko prozedura hasi.