Relacións institucionais

 

A Dirección Xeral de Ordenación do Xogo (DXOX) mantén relacións con distintos organismos e agrupacións, tanto da Administración e do sector público, coma do sector privado, fundacións e asociacións de diversa índole.  Pasamos brevemente revista ás principais destas relacións institucionais e o seu carácter.

 

Relacións institucionais con outros ministerios e organismos públicos Volve ao comezo da páxina

Adicionalmente, a DXOX mantén liñas de cooperación con outros ministerios, e entidades da Administración, como o Ministerio de Industria, Enerxía e Turismo, a través da Secretaría de Estado para as Telecomunicacións e a Sociedade da Información, con quen estableceu conxuntamente o Acordo de corregulación (PDF, aprox. 738 kB) e o Código de conduta sobre comunicacións comerciais das actividades de xogo (PDF, aprox. 401 kB). 

Tamén mantén contactos co Ministerio de Sanidade, Servizos Sociais e Igualdade para colaborar no tratamento de afectados por ludomanías.

Así mesmo, a DXOX colabora coas forzas e corpos de seguridade competentes na investigación de vixilancia e inspección do cumprimento da normativa en materia de xogo e co Servizo Executivo da Comisión de Prevención do Branqueo de Capitais e Infraccións Monetarias na prevención de fenómenos de branqueo de capitais.

 

Relacións institucionais coa UE e outros reguladores europeos Volve ao comezo da páxina

A DXOX mantén contactos cos organismos da Unión Europea que coordinan os temas relativos ao xogo. Aínda que a Comisión Europea considera que a regulación do Xogo, e os aspectos relativos a este, son competencia dos Estados membros, supervisa que as normas nacionais non impidan a libre competencia nin supoñan barreiras ao establecemento de empresas comunitarias.

De forma permanente contáctase cos órganos reguladores de países europeos que contan cunha regulación do xogo semellante á española, co obxecto de promover a cooperación e o intercambio de información entre todos eles, o que facilita a coordinación das diversas regulacións e sistemas de inspección nacionais, con vistas á futura construción dun contexto supranacional de autorización de xogo.

La DGOJ desarrolla una importante actividad en el seno de la Unión Europea:

  • Comisión Europea: Grupo de Expertos en materia de juego online
  • CEN/CENELEC en relación a los posibles estándares europeos sobre los sistema de reporte de los operadores de juego
  • Consejo de Europa: participación en los trabajos desarrollados en el marco del Acuerdo parcial ampliado sobre deportes, Enlarged Partial Agreement on Sport (EPAS), cuyo objetivo primordial es preservar la integridad del deporte y evitar el amaño de apuestas deportivas.

En este contexto, el Convenio del Consejo de Europa sobre Manipulación de las Competiciones Deportivas fue firmado por el Estado español el 7 de julio de 2015, y todavía está pendiente de ratificación.

La DGOJ forma parte del Grupo de Trabajo creado a instancia de la Secretaría del Convenio para fomentar la implantación de las plataformas nacionales contra la manipulación de competiciones deportivas en los diferentes Estados. Estas plataformas tienen por finalidad, entre otras, el recibir, centralizar y analizar información sobre apuestas irregulares y sospechosas realizadas en relación con competiciones deportivas que tengan lugar en el territorio de la Parte y, cuando proceda, emitirá las correspondientes alertas; y cooperar con todas las organizaciones y autoridades pertinentes, a escala nacional e internacional, incluidas las plataformas nacionales de otros Estados.

Consultar Convenios e Acordos

 

Coa sociedade civil Volve ao comezo da páxina

A principal función da DXOX, e a súa verdadeira razón de ser, é a protección dos consumidores españois, en xeral, e máis especificamente, dos menores e dos grupos de persoas dependentes e vulnerables fronte á adicción ao xogo.

Co fin de lograr o mellor cumprimento desta función, a DXOX estableceu vínculos e canles de colaboración para o seu estudo.

Así mesmo, establecéronse medidas de protección para os grupos afectados, e de prevención da ludomanía, con distintos interlocutores da sociedade civil como asociacións de ludómanos rehabilitados, universidades que estudan o tema da adicción ao xogo, tanto dende unha perspectiva social como médica, así como tamén con centros de atención e tratamento da adicción ao xogo e investigadores.

A través das liñas de colaboración establecidas, inténtase conseguir un alto grao de protección dos grupos vulnerables e o establecemento de medidas e de sistemas de atención aos posibles afectados polas consecuencias negativas do xogo.

A DXOX colabora igualmente cos propios operadores de xogo para o establecemento e posta en práctica destas medidas.