Apertura Mercado de Xogo 2014

BOE Orde HAP/1995/2014, de 29 de outubro, aproba o prego de bases que rexerán a convocatoria de licenzas xerais para o desenvolvemento e explotación de actividades de xogo da Lei 13/2011, de 27 de maio, de regulación do xogo.

O prazo de presentación das solicitudes comeza o día 1/11/2014 ás 00h00 e finaliza o 09/12/2014 ás 13h00.

A efectos de cumprimentar o formulario de solicitude, o solicitante será a persoa xurídica interesada. Por iso, o usuario da sede electrónica utilizado para a creación da solicitude deberá ser un usuario creado coas credenciais identificativas do operador (documento identificativo, razón social, …).

Con todo, o rexistro electrónico da solicitude poderá ser realizado por calquera persoa que teña capacidade de representación e que dispoña dun certificado dixital e cuxos datos fosen correctamente cumprimentados no formulario.

De igual forma sucede coas notificacións electrónicas, que serán enviadas ao usuario da sede electrónica que se identificou como representante a efectos de notificacións no formulario de solicitude e que, adicionalmente, deberá contar cun certificado electrónico.

Para acceder ao enchemento da solicitude pode facelo a traves da Sede Electrónica da Dirección Xeral de Ordenación do Xogo Sede Electrónica da Dirección Xeral de Ordenación do Xogo e nos apartado Procedementos e Servizos, acceder á sección para o Operador e posteriormente Licenzas.

Tamén poderá acceder ao formulario de solicitude a través do buscador da sede electrónica, utilizando a literal “licenza” como termo de procura ou directamente a través de Licenzas Xerai o Licenzas Singulares.

Garantías

Taxa de xogo

 

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA:

Especificacións Técnicas e Homologación:

Resolucións con control de cambios

A continuación móstranse as Resolucións publicadas en BOE de data 10/10/2014 con control de cambios.

No caso da resolución de especificacións técnicas publícanse dúas versións, unha cos cambios respecto ao borrador publicado e outra cos cambios respecto á resolución análoga de 16/11/2011.

No caso das resolucións de modelos de informe só publícanse versións cos cambios respecto aos borradores. 

Borradores 

NOTA: As observacións que se formulen aos devanditos borradores remitiranse á Subdirección de Inspección da DXOX. Caixa de correo Of. Subdirección Xeral de Inspección.

 

A continuación móstrase os mesmos borradores con control  de cambio.

Modelo de datos:

NOTA: As observacións que se formulen aos devanditos borradores remitiranse á Subdirección de Inspección da DXOX. Caixa de correo Of. Subdirección Xeral de Inspección.