Taxa de joc

A l'empara de l'Ordre de 4 de juny de 1998, per la qual es regulen determinats aspectes de la gestió recaptatòria de les taxes que constitueixen drets de la Hisenda Pública, podeu confeccionar l'imprès per a l'abonament de la taxa de joc a la Seu electrònica d'aquesta Direcció General a través del  següent enllaç procediments i serveis.

Questions frequentas sobre la liquidacion de la taxa de jòc