Relacions institucionals

 

La Direcció General d’Ordenació del Joc (DGOJ) manté relacions amb diversos organismes i agrupacions, tant de l’Administració i del sector públic com del sector privat, fundacions i associacions de diversa índole.  Passem revista breument a les principals relacions institucionals i el seu caràcter.

 

Consell de Polítiques del Joc Torna al començament de la pàgina

La Llei 13/2011 de regulació del joc, als articles 34 i 35, estableix el Consell de Polítiques del Joc (CPJ) com a l'òrgan de participació i coordinació de les comunitats autònomes i l'Estat en matèria de joc.

El Consell de Polítiques de Joc està format pels consellers autonòmics que exerceixin les responsabilitats en matèria de joc a totes les comunitats i ciutats autònomes i per un nombre paritari de representants de l’Administració General de l'Estat. La presidència del Consell correspon al titular del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, el qual pot delegar, com els altres membres del Consell, les seves funcions,  assistència  i vot.

La Llei 13/2011 estableix igualment que les comunitats autònomes i l'Estat, mitjançant el Consell de Polítiques del Joc, promouran les actuacions pertinents per afavorir la convergència del règim jurídic i fiscal, així com la regulació en matèria de publicitat, patrocini i promoció aplicable a qualsevol modalitat de joc, tipus de joc i operador, a tot el territori nacional.

El Consell de Polítiques del Joc entén de les matèries següents:

  • Normativa bàsica dels diferents jocs
  • Desenvolupament de la regulació bàsica dels jocs i de les bases generals dels jocs esporàdics.
  • Criteris d'atorgament de llicències.
  • Definició dels requisits dels sistemes tècnics de joc i la seva homologació
  • Principis per al reconeixement de les certificacions i homologacions de llicències pels òrgans de les comunitats autònomes competents en matèria de joc.
  • Coordinació de la normativa sobre mesures de protecció als menors i persones dependents i vulnerables.
  • Estudi de les mesures a proposar a l’Estat i a les comunitats autònomes que permetin avançar en l’equiparació del règim jurídic aplicable, inclòs l’àmbit tributari, al joc realitzat a través de canals electrònics, informàtics, telemàtics i interactius i al joc presencial, així com a les activitats de publicitat i de patrocini de les activitats esmentades, per promoure les consultes  a les associacions representatives del sector.
  • Qualsevol aspecte de les activitats de joc que, atesa la seva naturalesa, necessiti una actuació coordinada de l'Estat i de les comunitats autònomes.

 

Documentació del CPJ Torna al començament de la pàgina

Dins de les competències que el CPJ té atribuïdes, al llarg de l'any 2014 s'ha iniciat una tasca de revisió de la normativa autonòmica amb la finalitat d'aproximar les regulacions autonòmiques en el marc dels principis reconeguts en la Llei 20/2013, de 9 de desembre, de garantia de la unitat de mercat. Dins d’aquests treballs s’han analitzat els requisits exigits per les comunitats autònomes a l’hora d’accedir a l’activitat de joc per part dels operadors als diferents subsectors, així com els requisits exigits a les màquines B i les màquines operades per servidor.

Documentació del CPJ elaborada al llarg de l'any 2014.

 

Relacions institucionals amb altres ministeris i ens públics Torna al començament de la pàgina

Addicionalment, la DGOJ manté línies de cooperació amb altres ministeris i entitats de l’Administració, com el Ministeri d’Indústria, Energia i Turisme, a través de la Secretaria d’Estat per a les Telecomunicacions i la Societat de la Informació, amb què ha establert conjuntament l’Acord de corregulació (PDF, aprox. 738 kB) i el Codi de conducta sobre comunicacions comercials de les activitats de joc (PDF, aprox. 401 kB). 

També manté contactes amb el Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat per col·laborar en el tractament d'afectats per ludopaties.

Així mateix, la DGOJ col·labora amb les forces i cossos de seguretat competents en la investigació de vigilància i inspecció del compliment de la normativa en matèria de joc i amb el Servei Executiu de la Comissió de Prevenció del Blanqueig de Capitals i Infraccions Monetàries en la prevenció de fenòmens de blanqueig de capitals.

 

Relacions institucionals amb la UE i altres reguladors europeus Torna al començament de la pàgina

La DGOJ manté contactes amb els organismes de la Unió Europea que coordinen els temes relatius al joc. Encara que la Comissió Europea considera que la regulació del joc i els aspectes relatius a aquest són competència dels estats membres, supervisa que les normes nacionals no impedeixin la lliure competència ni suposin barreres a l'establiment d'empreses comunitàries.

De manera permanent, es contacta amb els òrgans reguladors de països europeus que disposen d'una regulació del joc similar a l'espanyola amb la finalitat de promoure-hi la cooperació i l'intercanvi d'informació, de manera que es faciliti la coordinació de les diverses regulacions i sistemes d'inspecció nacionals, amb vista a la futura construcció d'un context supranacional d'autorització de joc.

Comunicat conjunt de la reunió de reguladors europeus de Barcelona el juny de 2012 (PDF, aprox. 119 kB)

 

Amb la societat civil Torna al començament de la pàgina

La principal funció de la DGOJ i la seva veritable raó de ser és la protecció dels consumidors espanyols, en general, i més específicament dels menors i dels grups de persones dependents i vulnerables davant l'addicció al joc.

A fi d'aconseguir el millor compliment d'aquesta funció, la DGOJ ha establert vincles i canals de col·laboració per al seu estudi.

Així mateix, s'han establert mesures de protecció per als grups afectats i de prevenció de la ludopatia, amb diferents interlocutors de la societat civil com a associacions de ludòpates rehabilitats, universitats que estudien el tema de l'addicció al joc, tant des d'una perspectiva social com mèdica, així com també amb centres d'atenció i tractament de l'addicció al joc i investigadors.

A través de les línies de col·laboració establertes, s'intenta aconseguir un alt grau de protecció dels grups vulnerables i l'establir mesures i sistemes d'atenció als possibles afectats per les conseqüències negatives del joc.

La DGOJ col·labora igualment amb els mateixos operadors de joc per a l'establiment i la posada en pràctica d'aquestes mesures.