Jocs regulats

A continuació s'enumeren els diferents tipus de jocs regulats actualment. S'ha de ressenyar que qualsevol modalitat de joc no regulada és considerada prohibida:

Relació de jocs amb informació desplegable:

APOSTES ESPORTIVES MÚTUES

Les apostes esportives mútues consisteixen en l'encert del pronòstic formulat sobre el resultat d'un o diversos esdeveniments esportius, o sobre fets o circumstàncies que formin part o es desenvolupin en el marc d'aquests esdeveniments o competicions esportives i que hagin estat prèviament establerts en el programa corresponent per l'operador del joc.
Un percentatge de la suma de les quantitats apostades, prèviament establert en les regles bàsiques del joc, es distribueix entre els participants que, d'acord amb el programa de premis, hagin encertat.

Ordre EHA 3081/2011, de 8 de novembre

APOSTES ESPORTIVES DE CONTRAPARTIDA

Les apostes esportives de contrapartida consisteixen en l'encert del pronòstic formulat sobre el resultat d'un o diversos esdeveniments esportius, o sobre fets o circumstàncies que formin part o es desenvolupin en el marc d'aquests esdeveniments o competicions esportives i que hagin estat prèviament establerts en el programa corresponent per l'operador del joc. El participant aposta contra l'operador de joc, i el premi és el resultat de multiplicar l'import de la participació pel coeficient que l'operador hagi validat prèviament per al pronòstic efectuat.

Ordre EHA 3080/2011, de 8 de novembre.

ALTRES APOSTES DE CONTRAPARTIDA

Les anomenades "altres apostes de contrapartida" són aquelles en què el participant aposta contra l'operador de joc i s'obté dret a premi en el cas d'encertar el pronòstic sobre el qual es juga. El premi és el resultat de multiplicar l'import de la participació pel coeficient que l'operador hagi validat prèviament per al pronòstic efectuat.
L'aposta es fa sobre el resultat d'un o diversos esdeveniments inclosos en els programes, o sobre fets o circumstàncies que formin part o es desenvolupin en el marc d'aquests esdeveniments i que hagin estat prèviament establerts en el programa corresponent per l'operador de joc. Els esdeveniments seran esdeveniments relacionats amb la societat, els mitjans de comunicació, l'economia, els espectacles, la cultura o altres de similars.

Ordre EHA 3079/2011, de 8 de novembre

APOSTES HÍPIQUES MÚTUES

S'entén per aposta hípica mútua el concurs de pronòstics sobre el resultat d'una o diverses curses de cavalls o sobre fets o circumstàncies que formin part o es desenvolupin en el marc d'aquestes curses i que hagin estat prèviament establertes en el programa corresponent per l'operador.
Un percentatge de la suma de les quantitats apostades, prèviament establert en les regles bàsiques del joc, es distribueix entre els participants que, d'acord amb el programa de premis, hagin encertat.

Ordre EHA 3083/2011, de 8 de novembre.

APOSTES HÍPIQUES DE CONTRAPARTIDA

Les apostes hípiques de contrapartida consisteixen en l'encert del pronòstic formulat sobre el resultat d'un o diversos esdeveniments hípics, o sobre fets o circumstàncies que formin part o es desenvolupin en el marc d'aquests esdeveniments o competicions esportives i que hagin estat prèviament establerts en el programa corresponent per l'operador del joc. El participant aposta contra l'operador de joc, i el premi és el resultat de multiplicar l'import de la participació pel coeficient que l'operador hagi validat prèviament per al pronòstic efectuat.

Ordre EHA 3082/2011, de 8 de novembre

APOSTES CREUADES

Las apuestas cruzadas son aquellas resultantes de la casación de ofertas a favor y en contra realizadas por los participantes sobre un determinado evento y hecho susceptible de apuesta; el operador actúa únicamente como intermediario entre los participantes y garante de las cantidades por éstos jugadas. Las apuestas cruzadas se basan en un coeficiente de apuesta que determina la cuantía que el participante podrá ganar en las apuestas cruzadas a favor o la cuantía que el participante deberá arriesgar en las apuestas cruzadas en contra. Existen distintos tipos de apuestas cruzadas según el objeto de la apuesta: apuestas deportivas cruzadas (sobre acontecimientos deportivos), apuestas hípicas cruzadas (sobre acontecimientos hípicos) y otras apuestas cruzadas (sobre eventos incluidos en el correspondiente programa del operador relacionados con la sociedad, los medios de comunicación, la economía, los espectáculos, la cultura u otros similares).

Orden HAP/1369/2014, de 25 de julio

MÀQUINES D'ATZAR

El juego de máquinas de azar es aquel en el que se intenta obtener, en un tiempo delimitado, una combinación de signos o representaciones gráficas que, de conformidad con las reglas particulares del juego establecidas, resulte agraciada con un determinado premio. No tendrá la consideración de juego de máquinas de azar aquel cuyos elementos esenciales sean propios de otros juegos ya regulados.

Orden HAP/1370/2014, de 25 de julio

BLACKJACK

El joc del blackjack és un joc d'atzar que es practica amb cartes, en què els participants juguen contra l'establiment organitzador, i l'objecte del joc és assolir vint-i-un punts o apropar-s'hi sense passar d'aquest límit. L'import dels premis que corresponguin als participants guanyadors i la seva determinació es farà de conformitat amb el que disposen la reglamentació bàsica i les regles particulars de l'operador.

Ordre EHA 3088/2011, de 8 de novembre.

BINGO

El joc del bingo consisteix a formar, en els cartrons o targetes virtuals adquirits pel participant, alguna de les combinacions numèriques susceptibles d'obtenir premi, que s'obtenen mitjançant un sorteig celebrat a aquests efectes i en el qual estan presents tots els números del joc. El percentatge de la recaptació destinat a premis l'estableix l'operador en les regles particulars del joc, amb un límit màxim de 150.000 €.

Ordre EHA 3087/2011, de 8 de novembre

CONCURSOS

Els concursos consisteixen en l'obtenció d'un premi, en metàl·lic o en espècie, que s'adjudica al participant que, d'acord amb les regles particulars, resulta guanyador, sia exclusivament per atzar sia per la superació de determinades proves de competició, coneixement o destresa en què l'atzar intervingui de qualsevol manera i fase del desenvolupament de l'activitat. La seva oferta, desenvolupament i resolució es desenvolupa per un mitjà de comunicació com ara televisió, ràdio, Internet o un altre, sempre que l'activitat de joc estigui connexa o subordinada a l'activitat principal.
La participació es fa sia directament mitjançant un desemborsament econòmic sia mitjançant trucades, enviament de missatges de text o qualsevol altre procediment electrònic, informàtic o telemàtic en què hi hagi una tarifació addicional.

Ordre EHA 3084/2011, de 8 de novembre

PUNT I BANCA

El joc de punt i banca consisteix a assolir, en una mà de cartes, la suma de nou punts o una suma que s'hi apropi sense passar-se'n i que sigui superior al valor de la mà que juga la banca. L'operador actua com a mitjancer i garant de les quantitats apostades entre tercers, traient les quantitats o percentatges que prèviament hagués fixat.

Ordre EHA 3086/2011, de 8 de novembre

PÒQUER

El joc del pòquer és un joc de cartes o naips en què diversos jugadors s'enfronten entre si per tal d'obtenir alguna de les combinacions de cartes que, de conformitat amb el valor atribuït per les regles particulars del joc i en relació amb les combinacions obtingudes per la resta de participants que no s'hagin retirat de la mà, permeti guanyar el fons del joc o la part del mateix que pugui correspondre.
L'import màxim de les apostes està limitat en la reglamentació del joc.

Ordre EHA 3089/2011, de 8 de novembre

RULETA

El joc de la ruleta és el joc d'atzar en què la possibilitat de guanyar depèn de la coincidència de l'aposta del participant amb el número, color o ubicació de la casella on s'aturi la representació d'una bola que es posa en moviment dins de la representació d'un disc horitzontal giratori sostingut per un eix i dividit en caselles radials numerades. L'import dels premis que corresponen per les apostes guanyadores es determina multiplicant l'import de cadascuna de les apostes guanyadores pel coeficient establert per a cadascuna en les regles particulars del joc establertes per l'operador.

Ordre EHA 3085/2011, de 8 de novembre

JOCS COMPLEMENTARIS

Els jocs complementaris són jocs de diversa naturalesa (que combinen l'atzar amb l'habilitat i la destresa, la cultura i els coneixements, etc.) que tenen com a denominador comú que la seva pràctica no es basa únicament en l'obtenció d'un lucre econòmic, sinó que hi predomina la diversió que proporcionen. L'import dels premis que corresponguin als participants guanyadors i la seva determinació es farà de conformitat amb el que disposen aquesta reglamentació bàsica i les regles particulars de l'operador.

Ordre EHA 3090/2011, de 8 de novembre