Obertura mercat de joc 2014

El BOE Ordre HAP/1995/2014, de 29 d'octubre, aprova el plec de bases que regiran la convocatòria de llicències generals per al desenvolupament i explotació d'activitats de joc de la Llei 13/2011, de 27 de maig, de regulació del joc.

El termini de presentació de les sol·licituds comença el dia 1/11/2014 a les 00h00 i finalitza el 09/12/2014 a les 13h00.

A l'efecte d'emplenar el formulari de sol·licitud, el sol·licitant serà la persona jurídica interessada. Per això, l'usuari de la seu electrònica utilitzat per a la creació de la sol·licitud haurà de ser un usuari creat amb les credencials identificatives de l'operador (document identificatiu, raó social, …).

No obstant això, el registre electrònic de la sol·licitud podrà ser realitzat per qualsevol persona que tingui capacitat de representació i que disposi d'un certificat digital i les dades del qual hagin estat correctament emplenats en el formulari.

D'igual forma succeeix amb les notificacions electròniques, que seran enviades a l'usuari de la seu electrònica que s'hagi identificat com a representant a l'efecte de notificacions en el formulari de sol·licitud i que, addicionalment, haurà de comptar amb un certificat electrònic.

Per accedir a l'emplenament de la sol·licitud pot fer-ho a traves de la Seu Electrònica de la Direcció general d'Ordenació del Joc i en l'apartat Procediments i Serveis, accedir a les secció per a l'Operador i posteriorment Llicències.

També podrà accedir al formulari de sol·licitud a través del cercador de la seu electrònica, utilitzant el literal “llicència” com a terme de cerca o directament a través de Licències Generals o Licèncias Singulars.

Garanties

Taxa de juc

 

DOCUMENTACIÓ TÈCNICA:

Especificacions tècniques i homologació:

Resolucions amb control de canvis

A continuació es mostren les resolucions publicades al BOE de data 10/10/2014 amb control de canvis.

En el cas de la resolució d'especificacions tècniques se'n publiquen dues versions, una amb els canvis respecte a l'esborrany publicat i una altra amb els canvis respecte a la resolució anàloga de 16/11/2011.

En el cas de les resolucions de models d'informe, només es publiquen versions amb els canvis respecte als esborranys. 

Esborranys 

NOTA: Les observacions que es formulin a aquests esborranys es remetran a la Subdirecció d' Inspecció de la DGOJ. Bústia of. Subdirecció General d'Inspecció.

 

A continuació es mostren els mateixos esborranys amb control  de canvi.

Model de dades:

NOTA: Les observacions que es formulin a aquests esborranys es remetran a la Subdirecció d' Inspecció de la DGOJ. Bústia of. Subdirecció General d'Inspecció.