Pestañas

Últimes notícies
Aquí podeu trobar les últimes notícies. Per veure altres notícies pot utilitzar el cercador de actualitat
 • 11/10/2018
  RFEF-DGOJ

  Responsables de la DGOJ y la RFEF mantuvieron una reunión de trabajo durante la mañana del 9 de octubre

  Temas relacionados: Amaños, Convenios, DGOJ
 • 08/10/2018
  Datos del mercado de juego online

  Este 2018, y por primera vez, la DGOJ presenta los datos de la actividad de juego de que dispone a través de una interfaz dinámica, que permite al usuario la elección de la información de su interés por año, operador, ámbito territorial o tipología de juego.

  Esta iniciativa se enmarca dentro de la nueva línea de comunicación de esta Dirección General, en la que se privilegia la accesibilidad, interactividad y claridad en la información. Fruto de este desarrollo se han reconfigurado todos los productos de naturaleza estadística, en línea con uno de los ejes estratégicos de la Dirección General: proporcionar un mejor servicio a la sociedad, en este caso mediante una mejora del acceso a la información estadística de que disponemos y que nos facilitan las comunidades y ciudades autónomas.

  Temas relacionados: Estudios, Mercado del juego
 • 27/09/2018
  Encuentro bilateral con representantes de la Lotería de la Ciudad de Buenos Aires

  Durante la jornada del 27 de septiembre, el equipo directivo y otros componentes de la DGOJ han mantenido diversas reuniones de trabajo conjunto con representantes de la Lotería de la Ciudad de Buenos Aires, donde se trataron asuntos de común interés para ambos reguladores.

  Temas relacionados: Institucional, Internacional
 • 06/09/2018
  International Masters of Gaming Law

  La Dirección General de Ordenación del Juego, reconocida como ‘Regulador del juego europeo de 2018’ por la asociación IMGL.

  • El galardón supone un reconocimiento a la actividad de la Dirección General de Ordenación del Juego
 • 28/08/2018

  Se publica el 2º informe trimestral sobre la evolución del mercado de juego online correspondiente al periodo: abril-junio 2018.

  Temas relacionados: Estudios, Mercado del juego
 • 27/07/2018
  Memoria de actividad 2017

  La Memoria Anual del Juego  elaborada por la Dirección General de Ordenación del Juego  tiene por objetivo analizar y trasladar a la sociedad la evolución de nuestro sector.

  Para el ejercicio 2017 esta Memoria presenta un nuevo enfoque, con un nuevo formato y con la separación de la información en tres productos diferentes: Por un lado, la actividad de la DGOJ, tanto en un documento exclusivo relativo a 2017, como otro en el que se recoge el histórico de estos indicadores en años precedentes. Por otro, los datos relativos al mercado del juego en España.

  Temas relacionados: DGOJ, Estudios, Mercado del juego

Pages

Coneixeu-nos

La Direcció General d'Ordenació del Joc és l'òrgan del Ministeri d'Hisenda que, sota la dependència de la Secretaria d'Estat d'Hisenda, exerceix les funcions de regulació, autorització, supervisió, control i, si escau, sanció de les activitats de joc d'àmbit estatal.

 • Funcions:
 1. L’autorització de les activitats ocasionals de joc d’àmbit estatal, així com de qualsevol aspecte de les modalitats i tipus de joc subjectes a títol habilitant que requereixi una autorització específica.
 2. La proposta i l’anàlisi de l’impacte de la normativa relativa a l’activitat de joc d’àmbit estatal.
 3. La inspecció de les activitats de joc d’àmbit estatal i dels sistemes tècnics que s’hi utilitzen, així com la proposta d’iniciació d’expedients sancionadors derivats d’aquesta inspecció.
 4. La tramitació dels procediments de sol·licitud de títols habilitants per a l’exercici d’activitats de joc d’àmbit estatal.
 5. La tramitació dels procediments administratius sancionadors en matèria de joc en relació amb els punts de venda de la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado, SME, SA.
 6. Les relacions institucionals amb altres òrgans o organismes de l’Administració General de l’Estat, comunitats autònomes i ciutats amb estatut d’autonomia, corporacions locals, organismes internacionals i qualsevol altra institució pública, espanyola o estrangera, amb funcions reguladores en matèria de joc.
 7. Les relacions institucionals amb qualssevol entitats públiques o privades en relació amb la dimensió social o econòmica del joc.
 8. La gestió i liquidació de les taxes derivades de la gestió administrativa del joc i la gestió economicofinancera de les garanties vinculades a les llicències generals de joc.
 9. La gestió de recursos humans i materials, així com la gestió del pressupost de l’òrgan directiu.
 10. Informar, amb caràcter preceptiu, l’autorització de les activitats de loteria subjectes a reserva.
 11. La tramitació d’expedients administratius sancionadors iniciats per infraccions previstes en la Llei 13/2011, de 27 de maig, de regulació del joc.
 12. La persecució del joc il·legal no autoritzat, tant si es realitza en l’àmbit de l’Estat espanyol, com si es realitza des de fora d’Espanya i es dirigeix al territori espanyol.
 13. El requeriment d’informació a entitats, operadors de joc, proveïdors de serveis d’aquests i participants en els jocs.
 14. El requeriment a qualsevol proveïdor de serveis de pagament, entitats de prestació de serveis de comunicació audiovisual, serveis de la societat de la informació o de comunicacions electròniques, i serveis o canals de difusió de publicitat i promoció de jocs, del cessament dels serveis que estiguessin prestant.
 15. L’establiment dels requisits tècnics i funcionals dels jocs i l’homologació dels sistemes tècnics de jocs.
 16. La promoció i supervisió de mecanismes de relació entre els participants i els operadors de joc i de protecció dels interessos dels participants, inclosa la tramitació de les reclamacions que poguessin ser presentades pels participants contra els operadors.
 17. La promoció i realització d’estudis i treballs de recerca en matèria de joc, així com sobre la seva incidència o impacte en la societat.
 18. La supervisió dels mecanismes i sistemes d’ordenació de l’activitat publicitària en matèria de joc d’àmbit estatal.
 19. Gestionar els registres del sector del joc d’àmbit estatal.
 20. La col·laboració amb les autoritats competents en la prevenció i control del frau i la defensa de la integritat en les activitats de joc, i amb altres reguladors de l’espai econòmic europeu en la persecució del joc il·legal.
 21. El desenvolupament d’accions preventives dirigides a la sensibilització, la informació i la difusió de bones pràctiques del joc i del joc responsable, mitjançant campanyes de publicitat, l’actuació en mitjans i xarxes de comunicació i la col·laboració amb altres administracions públiques o organismes de caràcter públic o privat.
 • Estructura (organigrama)
  • Direcció General d'Ordenació del Joc (DGOJ)
   • Subdirecció General de Regulació del Joc
   • Subdirecció General d'Inspecció del Joc
   • Subdirecció General de Gestió i Relacions Institucionals
 • Seu (contactes):